Huishoudelijk reglement KBO-Odiliapeel.

De volgende regels gelden voor ieder betalend KBO-Lid.

 1. Bij een 50 of 60 of 65 jarig huwelijksfeest krijgt het jubilerend echtpaar een OVO-waardebon ter waarde van  respectievelijk €25 – €30 – €32,50 mits bestuur hiervan schriftelijk in kennis is gesteld via secretariaat . Dit wordt aangeboden door het Comité Vreugd en Leed.
 2. Bij een 50-jarig jubileum van een buurvereniging wordt een enveloppe met € 20 aangeboden.
 3. Bij overlijden krijgen de nabestaanden een kaart en condoleancebezoek aan huis. Het bestuur moet van het overlijden schriftelijk in kennis zijn gesteld en kan vertegenwoordigd worden door leden van het comité V&L. Bij een uitvaart in de kerk wordt het vaandel van KBO-Odiliapeel geplaatst
 4. Vrijwilligers worden beloond als dank voor hen inzet met een jaarlijkse uitje. Wanneer men aangeeft dat men met de vrijwilligersactiviteiten stopt wordt een blijvende herinnering overhandigt tijdens de algemene jaarvergadering. Als regel geldt hierbij een minimale periode van 5 jaar vrijwilliger zijn. Dit met ingang van 1-1-2016.
 5. 80 jarigen en ouder worden met hen verjaardag gefeliciteerd middels een verjaardagskaart.
 6. De contributie bedraagt  € 20 per jaar ,nieuwe leden betalen ook  € 20 wanneer het lidmaatschap is ingegaan voor 1 juli en na 1juli is het lidmaatschap 10 €.
 7. Gastleden betalen € 10 per jaar.
 8. Bestuurssamenstelling: Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris , penningmeester en  4 bestuursleden.
 9. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter , secretaris en penningmeester.
 10. De bevoegdheden van de bestuursleden zijn te vinden in de statuten.
 11. Het bestuur hanteert regulair het rooster van aftreden zoals dat in de statuten staat beschreven.
 12. De onderlinge taakverdeling is te vinden in het organogram.
 13. Bij onvolkomenheden in dit reglement verwijst het bestuur naar de statuten zoals die notarieel zijn vastgelegd.
 14. Statuten liggen ter inzage bij het secretariaat

Download het huishoudelijk_reglement_KBO