21 maart 2023

Jaar vergadering

Beste KBO-lid,
Hierbij nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van de algemene jaarvergadering op dinsdag 28 Maart in Terra Victa om 13.30 uur.
De agenda voor deze middag ziet er als volgt uit:
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Aansteken kaars ter nagedachtenis voor onze overleden leden.
4. Wie zijn ons afgelopen jaar ontvallen.
5. Verslag/notulen algemene ledenvergadering 19 april 2022.
6. Verslag kascontrolecommissie door Jan Arts. En Neeltje Nikkelen. Vervanging aftredend commissielid Jan Arts
7. Financieel jaarverslag door de penningmeester.
8. Verslagen van de activiteiten van afgelopen jaar.
9. Activiteiten-ideeën vanuit de vergadering.
10. Uitreiking vrijwilligers onderscheiding.
11. Bestuursverkiezing.
Aftredend en niet herkiesbaar is Mariet Heeren
Aftredend en herkiesbaar Riet v/d Heuvel en Theo Bruijsten
Het bestuur wil graag Jan Geerts en Elly Janssen voordragen voor de functie van nieuw bestuurslid.
Nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij het secretariaat.
12. Mededeling.
13. Rondvraag.
14. Pauze
15. Na de pauze komt onze nieuwe wijk agent Hans Ooms. zich voorstellen en geeft info betreft veiligheid in en rond om huis?
16. Sluiting.
Het is mogelijk dat er tijdens de vergadering foto’s worden gemaakt bestemd voor op de site van KBO-Odiliapeel. Wanneer u hier problemen mee heeft dient u dit van te voren aan te geven
Secretariaat: T. Bruijsten Boekweitstraat 21 tel.273194 5409BB Odiliapeel
Email: kbo@odiliapeel.com Website: www.kbo-odiliapeel.nl