6 april 2022

Notulen algemene ledenvergadering

Notulen algemene ledenvergadering KBO Odiliapeel in Terra Victa op 28 september 2021 aanvang 14.00 uur.

Aanwezig

Voltallig bestuur, 83 leden, afwezig 4 personen met kennisgeving.

Rinus heet voor het eerst sinds zijn aantreden als voorzitter allen fysiek welkom. Hij blikt terug naar wat wij hopen …achter ons liggende corona ellende. Conclusie is dat ook tijdens corona KBO Odiliapeel er is voor en met elkaar.

Ontvallen leden.

Johanna ontsteekt een kaars ter nagedachtenis aan alle overleden KBO leden sinds juli 2019. Rinus vraagt om een minuut stilte.

Mien Hermens-Harrie van Helvoort-Piet van Deursen-Martina Poos-Grada van Bakel van der Laar-Berrie Kerkhof-Bertus Habraken -Liza van Bommel Henst-Riek van Hal-Wim Ophey-Marie Verkaar-Tinie de Jager-Mia van Gerwen Kerkhof-Rien den Bekker-Marie Raymakers-Anny Rutten Verstraten-Nollie van Berlo van de Burgt-Gerard van Helvoirt-Greet Biemans Wassenberg-Dina de Bie Gabriels-Ben Bolwerk-Sjan van Schayk van de Ven-Gerrit Janssen-Jeanne van den Berg Kuijpers- Harrie Noijen-Martina Kerkhof Kuijpers-Drieka de Groot van Dijk.

Goedkeuring van de Notulen

Notulen van de niet fysieke ledenvergadering van november 2020 zijn unaniem goedgekeurd.

Verslag Kascontrole commissie.

Kascontrole is uitgevoerd door Marian Siroen en Sjan Rovers. Laats genoemde was met kennisgeving niet aanwezig maar Marian sprak namens beiden haar waardering uit dat het financiële plaatje correct en netjes op orde is. Chapeau voor Johanna.

Benoeming kascommissie leden voor 2022

Sjan is senior en voor het jaar 2022 heeft Jan Arts zich opgegeven om samen met Marian de kascontrole te doen.

Financieel overzicht 2020 

KBO Odiliapeel heeft een prachtig financieel plaatje. Vraag van een van de leden, waarom er zoveel in kas moet zitten. Met het oog op de toekomst en om te blijven bestaan heb je een gezonde boekhouding nodig. Het is voor de toekomst misschien nodig of wenselijk dat KBO een eigen ruimte krijgt. Nog een vraag, hoe kan het dat de huur voor Terra Victa zo hoog was in het verslag. Johanna gaf uitleg dat er nog een gedeelte van 2019 bij zat, vandaar een vertekend beeld. Wat ook vermeld mag worden dat vele KBO verenigingen de contributie steeds verhogen en wij al jaren op hetzelfde bedrag zitten. Rinus bedankt Johanna met het compliment dat ze goed op de centjes let.

Ideeën voor activiteiten en alles draait weer zoals voor corona.

Input en ideeën van leden zijn meer dan welkom. Tijdens de vergadering kwamen er geen reacties.

Uitreiking vrijwilligers penning

Toos Hendriks aanwezig, Nellie van de Brand afwezig met kennisgeving ontvingen beiden deze onderscheiding vanwege hun jarenlange inzet achter de bar tijdens het biljarten. Waarvoor oprecht dank!

Jan van Driel en Fons Braks ontvingen deze onderscheiding vanwege hun tomeloze inzet en enthousiasme als bestuursleden. Rinus bedankte Jan en prees hem voor zijn doordachte en rustige deelname in het bestuur. Fons kreeg een woord van dank omdat de KBO mee mocht liften op zijn zakelijke successen. Onder zijn bezielende leiding groeide het leden aantal van 280 naar 440!! Zorg en Welzijn is ook in die periode ontstaan. Een peelneut is toepasselijk, nogmaals hartelijk dank Fons en Jan. Fons is als buddy van Theo nog betrokken bij het wel en wee. Jan bedankte iedereen en concludeerde dat het eigenlijk wel goed is gegaan. Fons zijn visie was, veel binnen halen en weinig uitgeven is altijd een succes. Met weinig middelen mooie dingen doen. Zijn wens is ooit een eigen onderkomen voor de KBO.

Bestuursverkiezing

Johanna Vervoort aftredend en herkiesbaar, na stemming unaniem aangenomen.

Nieuwsbrief digitaal

De meeste leden zijn akkoord, voor diegene die de brief graag fysiek ontvangen krijgen hem in de bus. Sommige hebben moeite met het openen van de documenten en daar wordt naar een oplossing gezocht.

Lief en leed brengt een bezoek aan huis bij een 50-60 of 65 jarig huwelijks jubileum, graag wel doorgeven aan het bestuur.

Rabo club actie daar neemt ook dit jaar de KBO weer aan deel.

Rondvraag

Betsie Wijnen stelt voor om de nieuwsbrief inclusief de activiteiten kalender elke maand in het periodiekske te zetten voor een win win situatie.

Mariet Heren stelt voor dat de deelnemers aan veilig verkeer gezamenlijk carpoolen.

Vraag van Jan Rovers, bouwen jullie het nieuwe onderkomen naast de pomp?(grapje)

Rinus sluit de vergadering en bedankt iedereen, hij is succesvol geslaagd als nieuwe voorzitter!

Pauze

Na de Pauze hebben 2 heren van de wens ambulance uitleg gegeven over het prachtige werk wat deze mensen vrijwillig neerzetten. Boeiend, interessant en ongelooflijk mooi wat er nog gedaan wordt voor mensen aan het einde van hun leven. Dankjewel heren dat we als KBO een kijkje mochten nemen in jullie keuken.