6 april 2022

Agenda algemene jaarvergadering

Agenda Jaarvergadering

Beste KBO-lid,

Hierbij nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van de algemene jaarvergadering op dinsdag 19 april in Terra Victa om 13.30 uur.

De agenda voor deze middag ziet er als volgt uit:

 1. Opening door de voorzitter .
 2. Vaststellen agenda.
 3. Aansteken kaars ter nagedachtenis aan onze overleden leden.
 4. Wie zijn ons afgelopen jaar ontvallen.
 5. Verslag/notulen algemene ledenvergadering 28 september 2021.
 6. Financieel jaarverslag door de penningmeester.
 7. Verslag kascontrolecommissie door Marjan Siroen en Jan Arts. Vervanging aftredend commissielid Marjan Siroen.
 8. Verslagen van de activiteiten van afgelopen jaar.
 9. Activiteiten-ideeën vanuit de vergadering.

         Aftredend en beiden niet herkiesbaar zijn Rinus Rankenberg en Peter Claassen.

         Aftredend en herkiesbaar  Marijke Pijnappels.

         Het bestuur wil graag Hein van Dijk voordragen voor de functie van nieuw bestuurslid.

         Nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij Rinus Rankenberg of bij het secretariaat.  

 1. Mededelingen
 2. Pauze
 3. Na de pauze komen Adriaan en Hennie Claassen een presentatie geven van het boek dat zij samen geschreven hebben naar aanleiding van het 100 jarig bestaan van Odiliapeel
 4. Sluiting door de voorzitter.

 

 

 

Het is mogelijk dat er tijdens de vergadering foto’s worden gemaakt bestemd voor op de site van KBO-Odiliapeel. Wanneer u hier problemen mee heeft dient u dit van te voren aan te geven.